Doporučujeme

Rádi Vám doporučíme webové stránky neziskových organizací, ale i našich obchodních partnerů, na kterých můžete narazit na velmi zajímavé informace.

Neziskové organizace, občanská sdružení a projekty

Poradna rané péče DOREA

Služby Poradny rané péče DOREA jsou určené rodinám, které vychovávají děti s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a děti s ohroženým psychomotorickým vývojem do sedmi let věku dítěte. Cílem služby je poskytovat rodině ucelenou podporu, aby zvládala péči o dítě v domácím prostředí, snížit negativní vliv postižení na rodinu dítěte a na jeho vývoj a vytvořit podmínky sociálního začleňování rodiny. Zřizovatelem služby je Slezská diakonie. Působíme na území Jihomoravského kraje.

 

Činnosti poradny:

 • Pravidelné konzultace v místě bydliště rodiny
 • Sociální poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Poradenství k odborné metodě (bazální stimulace, VOKS, Makaton..)
 • Půjčování speciálních hraček, pomůcek a odborné literatury
 • Pomoc s výběrem a vyhledáváním předškolního zařízení
 • Doprovod v záležitostech týkajících se dítěte (na úřady, k lékaři, do MŠ..)
 • Akce pro rodiny (společná setkání, přednášky, besedy, tvořivé dílny..)

Webové stránky poradny: www.dorea.cz
Webové stránky zřizovatele: www.slezskadiakonie.cz

 

FOR JANE občanské sdružení

Občanské sdružení bylo založeno za účelem pomáhat potřebným lidem. Jeden respektive dva ze zakladatelů si prošli životní zkušeností s rozsáhlým úrazem. Po částečném uzdravení a přehodnocením životních hodnot došli k závěru, že dokud oni sami mohou, tak budou pomáhat ostatním lidem, ke kterým osud nebyl tak shovívavý. Pomáhat chtějí hlavně občanům, kteří díky své diagnóze nedosáhnou na tabulkové hodnoty podpory od státu. Prvním spouštěcím impulzem pro  založení občanského sdružení a realizaci 1. koncertu, bylo dlouhodobé přátelství s Janou Hanovou.

Hlavním cílem činností Občanského sdružení je: Finanční a materiální podpora zdravotně postiženým. Podpora zejména aktivních zdravotně postižených sportovců.

Dalšími cíly Občanského sdružení jsou: Podpora sociálně znevýhodněných zdravotně postižených občanů – finanční a materiální pomoc potřebným

Za tímto účelem Občanského sdružení zajistí finanční prostředky:

 • sponzorské dary
 • účelové dotace ze státního, obecních a krajských rozpočtů
 • finanční projekty
 • příspěvky členů
 • veřejná sbírka

Webové stránky sdružení: www.forjane.cz

 

Handy Card

Tento věrnostní informační portál poskytující i slevový program pro hendikepované byl připraven společností Car Club s.r.o., řešící dopravní mobilitu hendikepovaných. Společnost Otto Bock vstoupila do projektu v září 2009 jako výhradní dodavatel rehabilitačních a kompenzačních prostředků pro zdravotně postižené.

Každý držitel průkazky ZTP má možnost získat kartu Handy Card, která jej opravňuje k využívání slevových nabídek u do projektu zaangažovaných firem. Namátkou lze jmenovat slevu na pojištění hendikepovaných, včetně životní pojistky, díky které lze zřídit hypotéku, akční ceny v bezbariérových ubytovacích a stravovacích zařízeních a spoustu dalších…

Seznam výrobků, ke kterým je společností Otto Bock poskytována karta Handy Card zdarma, naleznete zde.

Webové stránky projektu: www.handycard.cz

 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůleNadaci Olgy Havlové založila paní Olga Havlová (1933 – 1996) s cílem pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti. Nadace realizuje projekty v oblasti zdravotní, sociálně – zdravotní, vzdělání a ochrany lidských práv.

 

 

Výbor dobré vůle zejména:

 • Uděluje nadační příspěvky fyzickým osobám a neziskovým organizacím v souladu se svým posláním
 • Poskytuje stipendia studentům se sociálním nebo zdravotním handicapem
 • Realizuje ozdravné pobyty pro děti s těžkými formami astmatu
 • Zprostředkuje mezinárodní semináře v Rakousku pro české lékaře
 • Organizuje letní jazykovou školu pro děti z dětských domovů
 • Každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové osobnosti, která se navzdory svému zdravotnímu postižení angažuje ve prospěch ostatních

Webové stránky nadace: www.vdv.cz

 

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

 • podpora a prosazování specifických potřeb a zájmů členů a dalších osob s tělesným postižením
 • poskytování sociálních služeb
 • rekondiční a rehabilitační pobyty, pobyty pro děti a mládež se zdravotním postižením, cvičení a plavání
 • poradenství
 • vzdělávací, kulturní, zájmové aktivity
 • půjčování kompenzačních pomůcek
 • podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením
 • doprava pro občany se zdravotním postižením
 • prodej Euroklíčů

Webové stránky sdružení: www.svaztp.cz

 


Asociace polio

 • prosazování zájmů skupiny osob postižených následky poliomyelitidy
 • zajišťování specifických informací pro členy
 • organizování sociálně rehabilitačních společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí
 • organizování vzájemné pomoci
 • člen má právo podílet se na veškeré činnosti asociace

Webové stránky asociace: www.polio.cz

 

Občanské sdružení Společnost C-M-T

 • poskytování pomoci a podpory CMT pacientům a jejich rodinám
 • zlepšování informovanosti rodin, odborníků a veřejnosti o problematice CMT
 • organizování setkání a edukačně-rekondičních pobytů pacientů a jejich rodin
 • vytváření seznamu lékařů a dalších zdravotnických odborníků seznámených s CMT problematikou
 • vytváření seznamu výrobců a dodavatelů pomůcek vhodných pro CMT pacienty
 • shromažďování finančních prostředků pro organizování podpůrných programů a rovněž pro výzkum CMT
 • zprostředkování komunikace mezi pacienty a institucemi
 • čtvrtletně vydává zpravodaj s informacemi o onemocnění C-M-T a činnosti společnosti

Webové stránky sdružení: www.c-m-t.cz


Jste-li zástupce neziskové organizace či občanského sdružení, může být právě v této sekci uveden odkaz na Váš subjekt včetně krátkého popisu činnosti a loga. Máte-li zájem být takto propagováni, pište na adresu:hajsky@ottobock.cz.

 

Obchodní partneři

Lázně Teplice v Čechách a.s.

LÉČENÍ DĚTÍ OD 6 MĚSÍCŮ AŽ DO 18 LET
U dětí s neurologickým postižením, zejména s dětskou mozkovou obrnou, představuje lázeňská léčba intenzivní léčebnou rehabilitaci, která je jednou z rozhodujících léčebných složek.

 

 

 

Nabízíme dětským pacientům optimální výběr léčebných postupů. Pracujeme s řadou metod a konceptů, např.:

 • Pravidelné konzultace v místě bydliště rodiny
 • Sociální poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Poradenství k odborné metodě (bazální stimulace, VOKS, Makaton..)
 • Půjčování speciálních hraček, pomůcek a odborné literatury
 • Pomoc s výběrem a vyhledáváním předškolního zařízení
 • Doprovod v záležitostech týkajících se dítěte (na úřady, k lékaři, do MŠ..)
 • Akce pro rodiny (společná setkání, přednášky, besedy, tvořivé dílny..)

Kontakt: +420 417 977 703
Přijímací kancelář Nové lázně (k dispozici každý všední den do 15:00)


Jste-li našimi obchodními partnery, může být právě v této sekci uveden odkaz na Vaši společnost včetně krátkého popisu činnosti a firemního loga. Máte-li zájem být takto propagováni, pište na adresu: hajsky@ottobock.cz.